Regulamin sklepu internetowego

OCULAR CANADA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.ocularcanada.pl

 2. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest “OCULAR CANADA 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zana 19, 20-601 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264014, NIP: 7122367490, REGON: 430934184; adres poczty elektronicznej: OCULARCANADA@O2.PL

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady:

 • składania i realizacji Zamówień,

 • ustalania i uiszczania ceny zakupu,

 • dokonywania płatności przez Klienta,

 • przesyłki,

 • odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów,

 • składania reklamacji.

§ 2

Słownik pojęć

 1. DZIEŃ – dzień kalendarzowy

 2. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. FORMULARZ – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 5. KODEKS CYWILNY – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. KONSUMENT – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoby fizyczna dokonująca Zamówienia bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy, nie posiada ono dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna do zakupu w Sklepie internetowym, stanowiąca przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Sprzedawca dostarcza produkty fabrycznie nowe.

 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ocularcanada.pl.

 10. SPRZEDAWCA – “OCULAR CANADA 2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Zana 19, 20-601 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000264014, NIP: 7122367490, REGON: 430934184.

 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, której stronami są Klient i Sprzedawca.

 12. USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta składane za pomocą formularza w celu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktu.

 

§ 3

Funkcjonalność usług świadczonych w sklepie internetowym

 1. Klient rozpoczyna korzystanie z Formularza w chwili dodania Produktu do koszyka elektronicznego w Sklepie internetowym. Zamówienie uważa się za złożone po prawidłowym wypełnieniu Formularza przez Klienta i kliknięciu na stronie Sklepu internetowego pola „Kupuję i płacę”. Klient ma możliwość modyfikowania i wprowadzania nowych danych do momentu złożenia Zamówienia.

 2. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko (opcjonalnie: nazwa firmy),

 • adres (kraj, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, opcjonalnie: okręg), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, produkty ze wskazaniem ilości, sposób płatności,

 • dodatkowe informacje (opcjonalne).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia informacji przedstawionych w polu “dodatkowe informacje” jeżeli będą się sprzeciwiać naturze umowy sprzedaży, lub będą obejmować świadczenia nieoferowane przez Sprzedawcę.

 2. Aby skorzystać ze Sklepu internetowego Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym poniższe wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

 • urządzenie umożliwiające otwieranie stron internetowych;

 • dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

 2. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Zamówieniem oraz inne reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego Klient może składać w następujących formach:

 • osobiście lub pisemnie pod adresem: ul. Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin;

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: OCULARCANADA@O2.PL;

 1. Sprzedawca zaleca aby Klient w opisie reklamacji zawarł następujące informacje:

 • informacji dotyczące przedmiotu reklamacji – datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości;

 • żądania Klienta;

 • danych kontaktowe Klienta: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej;

 • datę i numer zamówienia;

 1. Przedstawienie wszystkich powyższych danych przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul. Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin;

 3. W przypadku uznania reklamacji Klientowi przysługuje zwrot kosztów związanych z przesłaniem reklamowanego Produktu. Koszty wysyłki zwracane są według standardowego cennika Poczty Polskiej adekwatnie do wagi i wielkości danej przesyłki. Powyższe nie przysługuje w przypadku osobistego dostarczenia Produktu przez Klienta.

 4. Do reklamacji Klient powinien dołączyć dowód zawarcia Umowy sprzedaży.

 5. Klient może żądać:

 • wymiany Produktu na nowy,

 • naprawy Produktu,

 • obniżenia ceny,

 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 1. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na nowy, jeżeli:

 • wymiana Produktu jest niemożliwa,

lub

 • wymiana Produktu jest możliwa, ale w porównaniu z naprawą wymagałoby to nadmiernych kosztów;

 1. W przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca moe zaproponować wymianę Produktu na nowy lub naprawę Produktu, jeżeli jest to pierwsza reklamacja Klienta dotycząca danego towaru.

 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dostarczenia Sprzedawcy wadliwego produktu.

§ 5

Zawarcie umowy

 1. Stroną umowy sprzedaży są Klient i Sprzedawca.

 2. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza w Sklepie internetowym zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.

 3. Cena Produktu widoczna przy Produkcie na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich jest ceną zawierającą podatek VAT. Do ceny Produktu Sprzedawca dolicza cenę przesyłki.

 4. O łącznej cenie Produktu, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia.

 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego przyjęcie w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej podany w trakcie składania Zamówienia trustedi was reading thishochwertige replica rolex herrenuhr datejust ss 18 karat weissgold blauer diamant. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 6. Treść zawartej Umowy sprzedaży zostaje utrwalona poprzez:

 • udostępnienie niniejszego Regulaminu w Sklepie internetowym,

 • przekazanie Klientowi informacji o której mowa w ust. 5 powyżej,

 • zapisanie danych potwierdzających złożenie Zamówienia przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy.

§ 6

Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • przelew bankowy,

 • płatności elektroniczne PayU,

 • płatność w salonie.

 1. Sprzedawca nie wysyła Produktów z płatnością za pobraniem.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w salonie, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze Produktu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, zmiany cen wysyłki, zmiany asortymentu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Klienta obowiązuje cena Produktu z chwili złożenia Zamówienia.

§ 7

Dostawa

 1. Produkty dostarczane są na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.

 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie do realizowania akcji promocyjnych dotyczących nieodpłatnej przesyłki, o czym Klient będzie informowany przed złożeniem Zamówienia.

 5. Klient ma do wyboru następujące sposoby dostawy:

 • przesyłka pocztowa,

 • przesyłka kurierska,

 • przesyłka paczkomatowa,

 • odbiór osobisty dostępny pod adresami sklepów stacjonarnych wskazanych w Sklepie internetowym.

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 14 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych. O możliwości odebrania Produktu Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wiadomość e-mail.

§ 8

Sposoby rozpatrywania sporów

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o alternatywny sporach rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem znajdują się na stronie www Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (http://www.uokik.gov.pl).

 

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w terminie czternastu dni kalendarzowych od otrzymania Produktu.

 2. W razie odstąpienia umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony sobie wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klientowi zwraca się wszystkie dokonane płatności wraz z kosztami przesyłki. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z odesłaniem Produktu do Sprzedawcy. Produkt będący przedmiotem odstąpienia od umowy powinien być bez wad oraz znamion użytkowania.

 3. Zwrot płatności po odstąpieniu przez Klienta od umowy następuje:

 • w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego przez Klienta Produktu do Zamawiającego,

lub

 • w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę formularza odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło przed wysłaniem Produktu do Klienta.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta bankowego wskazany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy lub na numer konta bankowego z którego dokonana była płatność, jeżeli Klient nie podał innego numeru konta bankowego.

 2. Sprzedawca dopuszcza możliwość zwrotu przez Klienta jedynie wybranej części Zamówienia. W tej sytuacji Klientowi nie jest zwracany koszt dostawy. Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w części w której dokonany został zwrot w terminie 14 dni od doręczenia do siedziby Sprzedawcy zwróconej części Zamówienia. Ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 4. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu podlegają zasadom określonym w dotychczasowym Regulaminie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa i obowiązki stron umowy sprzed wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Klienta obowiązuje treść Regulaminu z chwili złożenia zamówienia.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik nr 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

data złożenia Zamówienia …………………………………………………………………

dokument stanowiący potwierdzenie zapłaty ………………………………………….

kwota należności …………………………………………………………………………….

imię i nazwisko Klienta ……………………………………………………………………..

adres …………………………………………………………………………………………..

kod pocztowy, miasto ……………………………………………………………………….

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego nr*:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższych Produktów:

l. p

Produkt

Ilość sztuk

data i podpis Klienta